HomepageHistoryGraduatesBabimAnnouncementsCourse RegistrationContact

DERS İÇERİKLERİ

 

I. SINIF I. DÖNEM

Genel Turizm

· Turizmin diğer bilim dalları ile ilişkisi

· Turizm ve Turist kavramları

· Turizm arzı ve turizm talebi

· Alternatif turizm çeşitleri

· Uluslararası turizm hareketleri

· Türkiye turizminin değerlendirilmesi

Seyahat Acentacılığı

· Seyahat işletmeciliğinin gelişimi

· Denizyolu-demiryolu-havayolu-karayolu ulastırması

· Charter ve tarifeli uçuşlar

· Seyahatlerin organizasyonu

· Seyahat organizasyonunun hukuki düzenlemesi

· Seyahat acentasının tanımı, çeşitleri ve görevleri

· Türkiye'deki seyahat acentacılığı

· TURSAB

· Seyahat acentalarının faaliyetleri

· Bilet işlemleri

Turizm Coğrafyası

· Bu ders turizm öğrencilerini Türkiye'nin turistik potansiyeli hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ders, turizm ve coğrafya kavramları ile bilimlerarası ilişkiyi vurgulayarak başlamaktadır. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi ve idari sınırlar içerisinde yeralan illeri bazında işlenmektedir. Her ilin tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerleri hakkında bilgi vermektedir.

Hukukun Temel Kavramları

· Hukuk Kavramı

· Hukuk Kurallarının Niteliği (Müeyyidesi) ve Hukuk Sistemi

· Kmu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları

· Hukukun Kaynakları

· Hakkın Tanımı ve Türleri

· Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması

· Şahıs ve Şahıs Türleri

· Gerçek Kişinin Ehliyeti

· Hısımlık ve İkametgah

· Şahsiyetin Korunması

· Tüzel Kişilik

· Zilyetlik

· Tapu Sicili

Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)

A Şubesi

· Pre-intermediate seviyedeki gramer konularının pekiştirilerek intermediate seviyede bu konularla ilgili farklı kullanımların öğretilmesi

· Intermediate seviyede kelime bilgisi kazandırılması

· Dinleme, anlama ve hedef dilde iletişim kurma becerisinin intermediate seviyede kazandırılması

B Şubesi

· Başlangıç düzeyindeki temel konuların öğretilmesi

· Güdüleme yoluyla öğrencilerin dil öğrenmeden zevk almalarının sağlanması

· Elementary (başlangıç) düzeyindeki öğrencilerin dildeki dört temel beceri kazanmalarıyla pre-intermediate seviyesine geçiş yapmalarının sağlanması

II. Yabancı Dil (Almanca)

· Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almancayı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere 2 dönemdir. Ders dönemlik olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Zimmer Frei Mix olup, birinci sınıfta kitabın ilk yarısının verilmesi hedeflenmektedir.

Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi

· I. ve II. Dünya Savaşları öncesi ve sonrası

· Kurtuluş Savaşından Türkiye Cumhuriyeti'ne giden süreç

· Atatürk İlke ve İnkılaplarının değerlendirilmesi

Türk Dili

· Dil nedir? Dilin Tarifi ve Mahiyeti, Dil-Düşünce ve Duygu Bağlantısı

· Dil-Kültür Münasebeti

· Milli Kültür Unsurları, Dil-Kültür İlişkisi, Dilin Kültür ve Millet Varlığı İçindeki Yeri, Atatürk ve Milli Kültür

· Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

· Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devreleri, Atatürk ve Türk Dili

· Türkçenin Ses Yapısı, Sesler ve Özellikleri, Ses, Harf, Alfabe, Türkçede Vurgu

· İmlâ, İmlâ Çeşitleri, Genel İmlâ Kuralları

· İmlâ Kuralları, İmlâ Yanlışları, Noktalama İşaretleri, İmlâ ile İlgili Uygulamalar

· Türkçenin Şekil Yapısı, Kökler ve Ekler Sistemi, Yapım ve İşletme Ekleri

· Dilde Yeni Kavramları Karşılama Yolları, Kelime, Kelimelerin Dil İçindeki Yeri

· Ses ve Şekil Yapısı Bakımından Kelimeler, Zarflar ve Edatlar, Zarflar ve Edatlarla Oluşturulan Dil Yapıları

· Söz Öbekleri, Söz Öbeklerini Cümle İçinde Kullanma

· Cümle, Türkçenin Cümle Yapısı ve Türkçe Cümlelerin Özellikleri, Cümle Çeşitleri

· Yazıda ve Konuşmada Doğru Cümle

· Türkçe'de Genel Anlatım Kusurları, Ses ve Ahenk Kusurları

· Cümle Kusurları, Cümle Kusurlarının Düzeltilmesi ve Kompozisyon Bakımından Doğru Cümle Oluşturma

· Doğru ve Güzel Bir Yazı İçin Kompozisyon Oluşturma, Paragraf, Paragrafta Esas Cümle, Esas Fikir, Paragrafta Fikir Birliği, Paragrafta Fikir Birliğini Bozan Unsurlar

· Paragrafta Fikirlerin Sıralanışı, Paragraftaki Fikirleri Birbirlerine Bağlama Yolları, Geçki Cümlesi ve Paragrafı, Paragraf Düzenleme Yöntemleri

· Paragrafla İlgili Uygulama Çalışmaları, Yazılı Anlatım

· Yazılı Anlatım Yolları, Üslup ve Üslup Çeşitleri

· Yazılı Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım Türleri

· Konferans Planı Hazırlanması, Konferans Örneği

· Haberleşme Yazıları, Dilekçe Örneği

· İlmi Yazılar ve Araştırma Yazıları, Makale Çeşitleri, İlmi Makalede Plan, Makale Örneği Okuma ve Yazma

· Araştırma Yazıları Hazırlama, Araştırma Yazılarında Plan, Araştırma ve Rapor Örnekleri

· Edebi Eserlerin Okunması ve İncelenmesi, Metin Tahlilleri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

· İstiklal Marşı'nın Tahlili, Türk ve Batı Edebiyatından Seçilmiş Örnek Metinler

I. SINIF II. DÖNEM

Bilgisayar

· Windows 2000

· Masaüstü

· Donatılar

· Denetim Masası

· Ayarlar

· Yazıcılar

· Office 2000

· Word

· Excel

· Internet Kullanım Bilgisi

· Paket Program Kullanım Bilgisi

Turizmde Ulaştırma Sistemleri

· Ulaştırmanın turizm ve turizmin gelişmesiyle ilişkileri

· Ulaştırma şebekesinde ekonomiklik ile ilgili değerlendirmeler

· Tarifeli ve tarifesiz seferlerin özellikleri

· Ulaştırma politikasında az gelişmişlik kısır döngüsü kavramı

· Çeşitli ulaştırma sistemlerinin birbiriyle karşılaştırılması

· Ulaştırmanın turizmden nisbi bağımsızlığı ve bunun yarattığı sorunlar

· Turizmde ulaştırma şokları ve bunlar karşısında alınabilecek önlemler

· Ulaştırma sektörüne devlet müdahaleleri, tarihsel gelişmi ve sonuçları

İş Hukuku

· İş Hukukunun temel kavramları

· İş sözleşmesi

· Toplu iş hukuku

· Sendika hakkı ve üyeliği

· Toplu iş sözleşmesi

· Grev ve Lokavt

· Çalışma saatleri ve yeri

· İzinler

Genel İşletme

· İşletmecilik Disiplinin Araştırma Konusu

· İnsan İhtiyaçları ve Ekonomik Faaliyetler

· İhtiyaç, Ekonomi ve Üretim İlişkisi

· İşletmenin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi

· İşletme Biliminin Diğer Disiplinlerle İlişkisi

· İşletme Çevresi

· İşletmenin Mahiyeti

· İşletmenin Amaç Sistemi

· Temel İşletmecilik Kavramı: Satış Geliri, Maliyet Kavramı, Kâr Kavramı, Verimlilik, Ekonomiklik ve Rantabilite Kavramı

· İşletmelerin Sınıflandırılması

· İşletmelerde Büyüme Olgusu

· İşletmenin Kuruluşu

Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)

A Şubesi

· Pre-intermediate seviyedeki gramer konularının pekiştirilerek intermediate seviyede bu konularla ilgili farklı kullanımların öğretilmesi

· Intermediate seviyede kelime bilgisi kazandırılması

· Dinleme, anlama ve hedef dilde iletişim kurma becerisinin intermediate seviyede kazandırılması

B Şubesi

· Başlangıç düzeyindeki temel konuların öğretilmesi

· Güdüleme yoluyla öğrencilerin dil öğrenmeden zevk almalarının sağlanması

· Elementary (başlangıç) düzeyindeki öğrencilerin dildeki dört temel beceri kazanmalarıyla pre-intermediate seviyesine geçiş yapmalarının sağlanması

II. Yabancı Dil (Almanca)

· Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almancayı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere 2 dönemdir. Ders dönemlik olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Zimmer Frei Mix olup, birinci sınıfta kitabın ilk yarısının verilmesi hedeflenmektedir.

II. SINIF I. DÖNEM

Pazarlama

· Pazarlamanın Konusu, Tanımı ve Gelişimi

· Pazarlama Çevresi

· Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi

· Tüketici Pazarlarının Özellikleri

· Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazarların Seçimi ve Konumlandırma

· Pazarlama Karması: Mamul, Fiyat, Tutundurma ve Dağıtım

Muhasebe I

· İşletme ve Muhasebe Kavramları, Bilanço ve Gelir Tablosunun Tanıtılması

· Hesap Kavramı, İşleyişi ve Sınıflandırılması, Muhasebe Defterleri ve Kayıt Belgeleri, Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Planı.

· Muhasebe Süreci

· Muhasebenin Temel Kavramları İle İlgili Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

· Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi

· Stoklar ve Muhasebelestirilmesi

· Ticari Alacaklar ve Muhasebeleştirilmesi

· Duran Varlıklar ve Muhasebeleştirilmesi

· Borçlar ve Muhasebeleştirilmesi

· Özkaynaklar ve Muhasebeleştirilmesi

· Gelirler-Giderler ve Muhasebeleştirilmesi

· Dönemsonu Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi

Ekonomi I

Giriş

· Her Ekonominin Ana Sorunları

· Ana Ekonomik Sorunlar, Ekonomik Düzen ve Teamül Çerçeve

Tüketici Teorisi

· Faydanın Ölçülebilirlik Problemi ve Tercih Sırasının Saptanması

· En Marjinal Fayda Ülkesi ve Tüketici Dengesi (Kordinal Yaklaşım)

· Farksızlık Analizi ve Tüketici Dengesi (Ordinal Yaklaşım)

· Tüketicinin Tercihlerinde, Gelirinde ve Fiyatlarındaki Değişme ve Tüketici Dengesi

· Piyasa Taksi Analizi

· Talebi Etkileyen Söz Konusu Malın Fiyatı Dışındaki Faktörlerin Değişmesi, Gelir ve İkame Esneklikleri

Üretici Teorisi

· Üretim Foksiyonu ve Verim Analizi

· En Düşük Maliyetle Üretim

· Maliyet Teorisi

· Arz Analizi

Fiyat Teorisi

· Tam Rekabette Piyasa Dengesi Yada Kısmi Denge

· Aksak Rekabetin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Türleri

· Firma Dengesi Yada Kar Maksimizasyon Koşulu

· Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi

· Monapal

· Mongason Çift Monopal

· İki Yanlı Monopal

· Monopallü Rekabet Piyasası

· Oligapol

· Fiyat Teorisine Eleştiri ve Firma Kararlarinı Tam Maliyete Göre Fiyatlama

Üretim Faktörleri Ürün Analizi

· Üretim Faktörlerinin Fiyatlanması

· Emek ve Ücret

· Toprak ve Rant

· Sermaye ve Faiz

· Girişim ve Kar

Genel Denge ve Refah Ekonomisi

· Genel Denge

· Refah Ekonomisi

İstatistik

· Olasılık Teorisi

· Örnek, Ana Kütle, Frekanslı Seri Kavramları

· Merkezi Eğilim Ölçüleri

· Hipotez Testleri

· Ki-Kare Analizi

· Normal Dağılıma Dayanan Analizler

· T Testi

· Bilinmeyen Bir Ana Kütle Ortalamasının Tahmin Edilmesi

· Regresyon ve Korelasyon Analizi

Avrupa Birliği ve Turizm

· Avrupa Birliği'nin Tarihçesi

· Avrupa Birliği'nin Kurumları

· Avrupa Birliği'nin Politikaları

· Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

· Avrupa Birliği Turizm Politikası

· Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki Turizm Hareketleri

· Türk Turizm Politikalarının Avrupa Birliği ile Uyumu

Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)

A Şubesi

· Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması

· Bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanımasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin görsel-işitsel metodlarla uygulanması

· Intermediate seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinlediğini anlatabilme

B Şubesi

· İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar

· Temel dilbilgisi kuralları, karşılaştırma cümleleri

· Edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirme

· Öğrencilerin pre-intermediate seviyesinden intermediate seviyeye geçiş yapmalarının sağlanması

· Pre-intermediate seviyedeki gramer konularının pekiştirilerek intermediate seviyede bu konularla ilgili farklı kullanımların öğretilmesi

· Intermediate seviyede kelime bilgisi kazandırılması

· Dinleme, anlama ve hedef dilde iletişim kurma becerisinin intermediate seviyede kazandırılması

II. Yabancı Dil (Almanca)

· Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almancayı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere 2 dönemdir. Ders dönemlik olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Zimmer Frei Mix olup, birinci sınıfta kitabın ikinci yarısının verilmesi hedeflenmektedir.

II. SINIF II. DÖNEM

Muhasebe II

· Envanter ve Değerleme

· Türk Ticaret Kanununa Göre Uygulama

· Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme

· Bilanço Hesapların Envanter İşlemleri

· Aktif Hesaplar Yılsonu İşlemleri

· Pasif Hesaplar Yılsonu İşlemleri

· Sonuç Hesapları Envanter İşlemleri

· Gelir Hesapları Envanter ve Değerlemesi

· Gider Hesapları Envanter ve Değerlemesi

· Dönem Sonu Finansal Tabloların Düzenlenmesi

· Tek Düzen Hesap Planı Ile İlgili Örnekler

Yönetim ve Organizasyon

· Yönetimin Kavramsal Analizi

· Yönetici Kavramının Analizi

· Klasik Yönetim Teorisi

· Neo-Klasik Yönetim Teorisi

· Modern Yönetim Teorisi

· 1980'den Günümüze Çağdaş Yönetim Düşüncesindeki Ana Gelişmeler

· Planlama İşlevinin Ayrıntılı Analizi

· Örgütleme İşlevinin Ayrıntılı Analizi

· Yürütme İşlevinin Ayrıntılı Analizi

· Eşgüdümleme İşlevinin Ayrıntılı Analizi

· Denetim İşlevinin Ayrıntılı Analizi

· Liderlik ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları

· Güdüleme İşlevi ve Güdüleme Kuramları

· İletişim ve Bireylerarası İletişim Kurma Becerilerinin Geliştirilmesi

· Turizm İşletmelerinde Yönetsel ve Örgütsel Sorunlar

Ekonomi II

· -

Uluslararası Turizm Hareketleri

· Turizmi başlı başına bir endüstri olabilmesini ve ülkelerin bu endüstri için planlama ve politikalar geliştirme çabalarını anlayabilmek için bir takım istatistiki verilerin incelemek, analiz etmek önemli olmaktadır. Bu amaçla dersin içeriğinde işlenen konular;

· Uluslararası turizm hareketlerini etkileyen faktörler

· Dünya genelinde uluslararası turizm

· Bölgesel düzeyde uluslararası turizm

· Dünyada önemli ekonomik gruplara göre uluslararası turizm

· Türkiye'nin uluslararası turizm piyasasındaki yeri

· Uluslararası turizmin geleceği

Tur Operatörlüğü

· Tur operatörlüğü kavramı

· Uluslar arası tur operatörleri

· Tur operatörü ile seyahat acentası arasındaki farklar

· Paket tur kavramı, tarihçesi ve özellikleri

· Paket tur-tüketici sorunları

· Paket tur üretim aşamaları

· Tur operatörleri-oteller arasındaki ilişkiler

· Seyahat işletmelerinde yönetim özellikleri

· Yönetim fonksiyonları

· Personel yönetimi

· Seyahat işletmelerinde personel ve nitelikleri

· Personel sorunları

· Seyahat işletmelerinde pazarlama

· Dağıtım politikasi

· Seyahat işletmelerinde satış yöntemleri ve teknikleri

Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)

A Şubesi

· Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması

· Bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanımasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin görsel-işitsel metodlarla uygulanması

· Intermediate seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinlediğini anlatabilme

B Şubesi

· İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar

· Temel dilbilgisi kuralları, karşılaştırma cümleleri

· Edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirme

· Öğrencilerin pre-intermediate seviyesinden intermediate seviyeye geçiş yapmalarının sağlanması

· Pre-intermediate seviyedeki gramer konularının pekiştirilerek intermediate seviyede bu konularla ilgili farklı kullanımların öğretilmesi

· Intermediate seviyede kelime bilgisi kazandırılması

· Dinleme, anlama ve hedef dilde iletişim kurma becerisinin intermediate seviyede kazandırılması

II. Yabancı Dil (Almanca)

· Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almancayı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere 2 dönemdir. Ders dönemlik olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Zimmer Frei Mix olup, birinci sınıfta kitabın ikinci yarısının verilmesi hedeflenmektedir.

III. SINIF I. DÖNEM

Turizm Pazarlaması

· Pazarlama kavramı başlığı altında;

· Pazarlamanın tarihsel gelişimi, amaçları

· Turizm pazarlamasının gerekliliği, özellikleri, hedefleri, fonksiyonları

· Turizm piyasasi

· Pazar bölümlendirme

· Turistik ürün kavramı ve politikası

· Turizmde dağıtım sistemi

· Dağıtım kanallarının sınıflandırılması

· Turizmde tanıtma kavramı

· Tanıtma teknikleri

· Turizm pazarlama araştırması

· Turizm pazarlamasinda yönetim organizasyon

· Turizm pazarlama politikası

· Uluslararası turizm pazarlaması

İnsan Kaynakları Yönetimi

· İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

· İşgücü Planlaması

· İş Analizi ve İş Tasarımı Teknikleri

· İşgören Bulma, Seçme ve Yerleştirme

· İnsan Kaynaklarını Yönlendirme ve Kariyer Yönetimi

· İşgücünün Eğitimi ve Geliştirilmesi

· Ücret ve Maaş Yönetimi

· İşgören Performansının Değerlendirilmesi

· Küresel İnsan Kaynakları Yönetimi

· İnsan Kaynakları Yönetimindeki En Son Gelişmeler

· Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Sorunları

Uluslararası İktisat

· Uluslararası İktisadın Konusu, Kapsamı ve Bölümleri

· Uluslararası Ticaret Teorisi: Arz Analizi

· Dış Ticaret Politikası

· Gümrük Tarifeleri, Tarifedışı Araçlar

· Avrupa Birliği, Dünyadaki Diğer İktisadi Gruplaşmalar

· Döviz Piyasası

· Dış Ticaret ve Milli Gelir

· Dış Ödemeler Bilançosu

· Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları

· Uluslararası Kalkınma Sorunları

Örgütsel Davranış

-

Biletleme (Ticketing)

· IATA

· Yön Kodları

· Satış Belirleyicileri

· BSP, MPM, TPM, SITI Satış Belirleyicisinde Ücret Hesaplama (SITI/Y/OW-Ema Mil indirimi, SITI/Y/RT)

· Pricing Unit Concept'e Göre Ücret Hesaplama (OW Oricing Unit, Return Pricing Unit)

· SOTI Satış Belirleyicisinde Ücret Hesaplama (OW-RT)

· SOTO ve SITO Satış Belirleyicisinde Ücret Hesaplama

· Excursion ve PEX Biletler

· Lowest Combination

· Add-on, Mixed Class, Reissue, Rerouting, Bebek ve Çocuk Ücretleri

Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)

Konaklama 3. sınıf ile çalışmalar 1. ve 2. sınıflarda eksik kalan gramer konularının tamamlanmasının yanında güncel genel konuları içeren okuma parçaları üzerine ve mesleki ağırlıklı olacaktır. Gerek güncel ve genel konular ve gerekse seçme mesleki konular öğrencilere 1. ve 2. sınıfta öğrenmiş oldukları temel İngilizce bilgisini kullandıracak şekilde sınıf ortamında işlenecektir. Bu nedenle öğrencilerin İngilizceyi konuşma, yazma, okuma, anlama, düşündüğünü İngilizce anlatabilme, sorulan sorulara cevap verebilme, soru sorabilme ve mesleki alanlarının gerektirdiği iletişim kurabilme yetenekleri bu sınıfta özellikle öğrenci odaklı olmak üzere devam edecektir

2. Yabancı Dil (Almanca)

Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almanca'yı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere yıllıktır. Ders yıllık olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Herzlich Willkommen Mix olup, 3. sınıfta kitabın ilk yarısının verilmesi hedeflenmektedir.

III. SINIF II. DÖNEM

Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme

· Uluslararası Tanıtma ve Turizm

· Tanıtma Çesitleri

· Tanıtımda Lobi ve Lobicilik

· Ülke Tanıtması ve İmaj

· Türkiye'nin Turizm Varlıklarını Tanıtma Stratejileri

· Turist Tanıtmada Örgütlenme

· Türkiye'nin Tanıtım ve İmaj Sorunları İçin Öneriler

· Turizmde Tutundurma Planı Geliştirme Süreci

· Reklam Ajanslarının Rolü

· Bir Tutundurma Aracı Olarak Sponsorluk ve Önemi

· Turizmde Tanıtma ve Tutundurmada Etik Sorunsalı

· Satış Geliştirme ve Özellikleri

· İç Satış Geliştirme Çabaları

· Satış Geliştirme Teknikleri

· İlişkisel Pazarlama ve Müşteriyi Elde Tutma

· Müşteri Şikayetleri

· Konaklama İşletmelerinin Başlıca Gelir Kayıpları

Turizm Mevzuatı

· Turizm Hukukunun oluşturan düzenlemeler

· Turizm Teşvik Kanunu

· Seyahat Acentaları Yönetmeliği

· Yat Turizmi Yönetmeliği

· Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği

· Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik

· Turizmi Dolaylı İlgilendiren Hukuki Düzenlemeler

*Milli Parklar Kanunu
*Kıyı Kanunu
*Çevre Kanunu
*Açılması İzne Bağlı Yerler Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik

· Turizmde Tüketici Hakları

Seyahat İşletmelerinde Finansman

· Ağırlama işletmelerinde finansal yönetime giriş

· Finansal tablolara kısa bir bakış

· Finansal rasyo analizi

· Nakit bütçesi

· Çalışma sermayesi yönetimi

· Duran varlık yatırımlarının değerlendirilmesi

· Finansal piyasaları ve finansman kaynakları

· Turizme özgü finansman yöntemleri

Araştırma Teknikleri

· Bilim ve Bilimsel Araştırma

· Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Konusu Seçimi

· Eleştirel Kaynak İncelemesi, Hipotez ve Strateji Geliştirme

· Bilimsel Araştırmada Veri

· Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler

· Araştırma Evreni ve Örnekleme

· Nicel Analizlere Giriş

· Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri

· İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri

· Başlıca Nitel Araştırma Yöntemleri

· Nitel Analiz Teknikleri

· Araştırma Raporunun Hazırlanması

· SPSS Uygulamaları

Merkezi Rezervasyon Sistemi (Galileo)

· Galileo Sistemine Giriş ve Çıkış

· Galileo Bilgi Sistemleri

· Satış Kodları

· Zorunlu Sahalar, Zorunlu Olmayan Sahalar

· Booking File Fonksiyonları

· Availability

· Yer Alma

· Detaylı Koltuk Rezervasyonları

· Ücret Görüntüleme

· Ücret Yükleme

· Rezervasyon Queueları

· Mesaj Queueları

Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)

Konaklama 3. sınıf ile çalışmalar 1. ve 2. sınıflarda eksik kalan gramer konularının tamamlanmasının yanında güncel genel konuları içeren okuma parçaları üzerine ve mesleki ağırlıklı olacaktır. Gerek güncel ve genel konular ve gerekse seçme mesleki konular öğrencilere 1. ve 2. sınıfta öğrenmiş oldukları temel İngilizce bilgisini kullandıracak şekilde sınıf ortamında işlenecektir. Bu nedenle öğrencilerin İngilizceyi konuşma, yazma, okuma, anlama, düşündüğünü İngilizce anlatabilme, sorulan sorulara cevap verebilme, soru sorabilme ve mesleki alanlarının gerektirdiği iletişim kurabilme yetenekleri bu sınıfta özellikle öğrenci odaklı olmak üzere devam edecektir

2. Yabancı Dil (Almanca)

Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almanca'yı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere yıllıktır. Ders yıllık olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Herzlich Willkommen Mix olup, 3. sınıfta kitabın ilk yarısının verilmesi hedeflenmektedir.

IV. SINIF I. DÖNEM

Turizm Politikası ve Planlaması

· Genel Olarak Planlama

· Turizm Planlaması

· Turizm Planlamasının Nedenleri

· Bir Turizm Yönetim Politikasi Olarak Planlı Gelişim

· Planlama Kuramları ve Planın Uygulanabilirliği

· Esgüdümsel Turizm Planlaması Süreci

· Turizm Planlamasının Tarihsel Gelişimi

· Turizm Planlaması Türleri

· Bölgesel Planlama Aşamaları-1:Araştırma Aşaması

· Bölgesel Planlama Aşamaları-2: Karar Verme Aşaması

· Turizm Planlarının Uygulanması

Yeni Yönetim Teknikleri

· Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişim Süreci

· Stratejik Yönetim

· Toplam Kalite Yönetimi

· İşletmelerde İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması

· Örgütsel Küçülme Stratejileri

· Öz Yeteneklere Odaklanma Stratejisi: Dış Kaynaklardan Yararlanma

· Bir Örgütsel Öğrenme Aracı Olarak Kıyaslama (Benchmarking) Tekniği

· Şebeke Örgütler ve Sanal Örgütler

· İşletmelerde Etiksel Yönetim

· Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu İşletmelerde Yönetim ve Kültürel Çeşitlilik Sorunları

· Turizm İşletmelerinde Yeni Yönetim Tekniklerinin Uygulanması

Rekreasyon Yönetimi

· Boş zaman ve rekreasyon ile ilgili tanımlar

· Rekreasyon planlama ilkeleri ve aşamaları

· Rekreasyon yönetimi

· Rekreasyon ve turizm ilişkisi

· Aktif tatiller ve amaçlı turizmin gelişmesi

· Animasyon kavramı

· Animasyonun fonksiyonları ve başarı koşulları

· Turizm işletmelerinde animasyonun önemi ve animasyonun planlanması

· Animasyon faaliyetlerinin yönetimi ve örnek uygulamaları

Turizm Ekonomisi

· Ekonomi bilimi ile Turizm bilimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi

· Bir ekonomiyi sektörlere ayırmanın anlam ve önemi kapsamında turizm sektörünün sınırlarının belirlenmesi

· Turizm firmalarının içerisinde çalıştıkları piyasaların özellikleri

· Turistik talebin özellikleri

· Turizm sektöründeki firmaların küçük ya da büyük olmalarının sebepleriyle avantaj ve dezavantajları

· Turizmin ekonomik büyümeye ve gelişmeye katkısı ile alternatif politikaların incelenmesi

Kongre ve Fuar Organizasyonu

· Toplantı Türleri

· Toplantılar ve Turizm İlişkisi

· Kongre Takviminin Gelişme Nedenleri

· Kongre Turizminin Etkileri

· Kongre (Toplantı)

· Turizmde Örgütlenmeler

· Kongre Organizasyonu Planlanması

· Kongre Ülkesi ve Şehir Seçimi

· Kongre Zamanı ve Mekan Seçimi

· Kongre Hizmetleri Yönetimi

· Kongre Öncesinde, Sırasında ve Sonrasındaki Faaliyetler

· Uluslararası Kongre Pazarı

· Türkiye'nin Kongre Takvimi, İmkanları ve Sorunları

· Fuarcılık ve Fuar Organizasyonu

· Kongre ve Fuar Sektörlerinin Geleceği ile İlgili Projeksiyonlar

Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)

· Rezervasyon, ön büro, otel hizmetleri, yiyecek-içecek servisi ve danışma hizmetleriyle seyahat acentaları ve tur operatörlüğü hakkında bilgi verilerek bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere dil temeli kazandırılması

· Tüm yönleriyle ele alınan İngilizce dilbilgisi konularının ana dil-hedef dil arasındaki farklı ve benzer yönlerin ortaya çıkarılarak dilin daha bilinçli kullanılmasına imkan verilmesi

· Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi, çeviri yaklaşımları, güncel ve akademik konularda özgün İngilizce metinlerin Türkçeye çevirilmesi

· Güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin İngilizceye çevirilmesi

· Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yetisinin kazandırılması

· Öğrencilerin özgün İngilizce okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme, sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama

2. Yabancı Dil (Almanca)

Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almanca'yı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere yıllıktır. Ders yıllık olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Herzlich Willkommen Mix olup, 4. sınıfta kitabın ikinci yarısının verilmesi hedeflenmektedir.

Kamu Maliyesi

-

IV. SINIF II. DÖNEM

Halkla İlişkiler

· Halkla ilişkiler konusuna giriş

· Halkla ilişkiler uygulamaları: uzmanlıkları, gördükleri işler, statüleri

· Halkla ilişkiler departmanının organizasyon içindeki yeri ve yönetim

· Halkla ilişkiler çevresi

· Kamuoyu

· Halkla ilişkilerde izlenecek yol

· Turizm işletmelerinde halkla ilişkiler

· Halkla ilişkilerde etkinlik sağlama yöntemleri

Güncel Turizm Sorunları

· Dünya ve Türk turizm sektöründeki gelişme ve değişmeler

· Turizm eğitimi

· Türkiye'de turizm eğitimi

· Ekonomik, siyasi ve çevresel krizlerin turizm sektörü üzerindeki etkileri

· Bugünün ve geleceğin turistlerindeki seyahat eğilimleri

· Seyahat eğilimlerindeki değişmeler karşısında sektörün geliştirdiği stratejiler

· Ürün çeşitlemesi

· Sektördeki yeni sistemler

· Güncel turizm konularına yönelik seminer çalışmaları

Turizm Sosyolijisi

· Sosyolojinin Tanımı ve Konusu

· Sosyolojinin Genel Amaçları

· Sosyoloji ve Diğer Bilimler

· Sosyolojide Yöntem ve Kullanılan Teknikler

· Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

· Toplumsal Değişme

· Sosyolojinin Turizm Olayına Yaklaşımı

· Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler

· Turizmin Ekonomik Etkileri

· Turizmin Fiziksel Etkileri

· Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri

· Turizm ve Kültürel Değişim

· Turistler Arasındaki İlişkilerin Boyutları

· Turizm İletişimi ve Etkileşimdeki Kültürler

· Semboller

· Kültürlerarasi Etkileşimde Turist Rehberlerinin Rolü

· Turist-Yerel Halk Karşılasmalarının Boyutları

· Turizmde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

· Turizmde Yeni Bir Anlayış olarak Turizm Etiği

· Kültür ve İletişim

· Toplumsal Kategoriler ve Kalıp Yargılar

· Türk Toplumunun Bos Zaman ve Tatil Etkinliklerinin Sosyolojik Nitelikleri

· Türkiye'ye Gelen Turistlerin Bazı Toplumsal Özellikleri

Turizm İşletmelerinde Girişimcilik

-

Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)

· Rezervasyon, ön büro, otel hizmetleri, yiyecek-içecek servisi ve danışma hizmetleriyle seyahat acentaları ve tur operatörlüğü hakkında bilgi verilerek bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere dil temeli kazandırılması

· Tüm yönleriyle ele alınan İngilizce dilbilgisi konularının ana dil-hedef dil arasındaki farklı ve benzer yönlerin ortaya çıkarılarak dilin daha bilinçli kullanılmasına imkan verilmesi

· Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi, çeviri yaklaşımları, güncel ve akademik konularda özgün İngilizce metinlerin Türkçeye çevirilmesi

· Güncel ve akademik konularda özgün Türkçe metinlerin İngilizceye çevirilmesi

· Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yetisinin kazandırılması

· Öğrencilerin özgün İngilizce okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme, sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama

2. Yabancı Dil (Almanca)

Bu ders öğrencilerin daha sonraki öğrenim ve iş hayatlarında kendilerine gerekli olacak temel Almanca'yı öğretmeyi amaçlar. Haftada 6 saat yapılan eğitimle onların özellikle turizm sektöründe ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisi kazandırılmaya çalışılır. Ders güz ve bahar yarıyıllarında okutulmak üzere yıllıktır. Ders yıllık olmasına rağmen içerik bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Okutulan kitap Herzlich Willkommen Mix olup, 4. sınıfta kitabın ikinci yarısının verilmesi hedeflenmektedir.ANNOUNCEMENTS

ANNOUNCEMENTS

 

Güray Tavşanlı '06